algemene Voorwaarden


Inschrijving

 

Inschrijving vindt plaats door toezending van het ingevulde inschrijfformulier . Gelijk met de toezending van de inschrijfformulier dient het bedrag van de opleiding/cursus te worden voldaan. Deze betaling dient binnen 5 dagen na het insturen van het inschrijfformulier te zijn voldaan op de opgegeven bankrekening. Na ontvangst van het inschrijfformulier en de betaling ontvangt u een bevestiging van de inschrijving.

 

Met de ontvangst van het inschrijfformulier en de betaling komt de overeenkomst met Perfect Eyes Academy tot stand. Perfect Eyes Academy behoudt zich het recht voor om inschrijfformulieren als niet ontvangen te beschouwen, indien het bedrag voor de deel te nemen opleiding/cursus niet binnen de termijn van 5 dagen is ontvangen.

De datum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Perfect Eyes Academy is de datum, waarop u definitief staat ingeschreven.

 

Bedenktijd – Annulering

 

Bedenktijd: Na ontvangst van de Bevestiging van uw inschrijving (lees overeenkomst) heeft u 14 dagen Bedenktijd, de tijd dus om kostenloos van uw opleiding af te zien. Deze bedenktijd geldt niet bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst. Indien U dus inschrijft voor een opleiding die binnen 14 dagen na inschrijving start, Starten wij meteen met alle voorbereidingen en wordt uw lespakket speciaal voor u besteld en stemt u dus in met het vervallen van de Bedenktijd en verklaart U afstand te doen van uw recht op ontbinding. U bent dus het volledige lesgeld met kosten voor het lespakket verschuldigd. Als annuleringsdatum houdt Perfect Eyes Academy de datum van poststempel of de datum van binnenkomst via elektronische weg aan. De annulering is pas definitief na een ontvangstbevestiging van Perfect Eyes Academy, tenzij de annulering via aangetekende brief heeft plaatsgevonden. Bij annulering vanaf 15 dagen na inschrijving bent u altijd 10% annulering -en administratiekosten verschuldigd van het cursusgeld met een minimum van 25,00 euro. Op bestelling voor de Cursist aangekochte pakketten en boeken kunnen na 14 dagen vanaf inschrijving niet worden teruggenomen. En dienen geheel betaald te worden.  Bij annulering of wijziging van 7 tot 14 dagen voor de opleiding bent u 50% verschuldigd van de lesovereenkomst. Bij annulering of wijziging van 48 uur tot 7 dagen voor de opleiding bent u 75%,- verschuldigd. Daarna bent u altijd 100% verschuldigd van de lesovereenkomst.  Als u bent verhinderd, mag u 24 uur voor aanvang van de opleiding een vervanger naar de opleiding sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde 24 uur voor aanvang van de opleiding schriftelijk per brief, of e-mail door aan Perfect Eyes Academy.  Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u altijd de volledige deelnamekosten verschuldigd . Tussentijdse beëindiging In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de opleiding deelname tussentijds beeindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de opdrachtgever betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding. Indien de cursist/student, als gevolg van ziekte, één of meerdere lessen absent is wordt de cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit. De betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal dan dus geen sprake zijn  Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de lessen wordt niet gezien als afmelding. Perfect Eyes Academy behoudt zich het recht voor de cursusdata en/of locatie, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen. 

Bij wijziging van de cursusdata en/of locatie worden de cursisten hiervan uiterlijk 24 uur voor de (eerste) les van de betreffende cursus op de hoogte gebracht. In geval van volledige Annulering van de opleiding wordt het (restant)bedrag cq. aanbetaling aan de deelnemer terugbetaald.

 

Privacy Perfect Eyes Academy

 

Het is wegens privacy van Perfect Eyes Academy niet toegestaan om tijdens de lessen video opnames te maken. Indien er wel video opnames door de cursist worden gemaakt is de cursist een boete van €250,- verschuldigd aan Perfect Eyes Academy

Met de inschrijving voor een opleiding/cursus en de betaling van het verschuldigde bedrag aan Perfect Eyes Academy geeft u aan dat u akkoord gaat met voornoemde voorwaarden.